W dniu 24.09.2013 r na prośbę Z-cy Dyrektora ds. Zarządzania, mgr Witolda Kmiotka odbyło się spotkanie z przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych. Informację o spotkaniu przekazano nam dwie godziny przed rozpoczęciem. W zebraniu tym licznie uczestniczyły: pielęgniarki oddziałowe z Pielęgniarką Naczelną na czele.

Przedstawiciel pracodawcy mgr W. Kmiotek poinformował zebranych o zamiarze przeznaczenia części pieniędzy z zysku za rok 2012 na regulację wynagrodzeń w wybranych przez pracodawcę, nie uzgodnionych z większością związków zawodowych, kilku grupach zawodowym.

Mgr Kmiotek odniósł się do obietnicy złożonej jego zdaniem w terminie wcześniejszym przez pracodawcę przeznaczenia 1/3 wypracowanego zysku za rok 2012 na ten cel. Przewodniczący NSZZ Solidarność, Wojciech Baranek przypomniał, zgromadzonym oraz mgr Kmiotkowi, że propozycja przeznaczenia 1/3 zysku została negatywnie zaopiniowana już w końcu czerwca br. przez wszystkie zakładowe organizacje związkowe. Bowiem w swojej odpowiedzi ZOZ stwierdziły, że po 6 latach oczekiwania na regulację płac oczekują przeznaczenia 80% wypracowanego zysku dla wszystkich grup zawodowych !!!

W dalszej części mgr W. Kmiotek poinformował, że strona pracodawcy odstępuje od wcześniej zgłoszonego projektu zmiany regulaminu wynagradzania, który był negatywnie zaopiniowany przez wszystkie zakładowe organizacje związkowe. A projekt ten przewidywał sfinansowanie regulacji wynagrodzeń części pracowników najniżej zarabiających poprzez redukcję wynagrodzeń pracowników lepiej uposażonych.

Mgr Kmiotek argumentował tę decyzję przekonaniem, że byłoby to nieuczciwe w stosunku do osób, które też miały swój udział w wypracowaniu zysku. Powstaje w tym miejscu pytanie: w jaki sposób aktualne pominięcie licznych grup pracowniczych, mających swój wkład w wykonywanie kontraktu może wydawać się zarządzającym naszym zakładem pracy uczciwe ?

Mgr W. Kmiotek poinformował, że projekt pracodawcy został zaakceptowany przez część zakładowych organizacji związkowych, ale nie wymienił które to organizacje wyrażają zgodę na tak „sprawiedliwy” podział zysków i wyraził oczekiwanie, że pozostałe organizacje zaakceptują ten projekt już w trakcie odbywającego się spotkania.

Podczas tego spotkania Pielęgniarka Naczelna, mgr Teresa Kierepa przekazała zebranym informację, że w części projektu dotyczącego grupy zawodowej pielęgniarek, po szerokich konsultacjach uzyskała akceptację dla takiego projektu Dyrekcji.

Informujemy, że trzy reprezentatywne organizacje związkowe zrzeszające pielęgniarki, będące ustawowymi reprezentantami pracowników nie były konsultowane w tej sprawie dlatego nie określiły swojego stanowiska. Być może omyłkowo Pielęgniarka Naczelna uznała za wystarczające skonsultowanie projektu z pielęgniarkami oddziałowymi, co zaowocowało tak liczną ich obecnością na spotkaniu pracodawcy z organizacjami związkowymi.

Przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych oraz Przewodnicząca OZZL zażądali od Pracodawcy przedstawienia projektu w formie pisemnej do analizy, która jest niezbędna do zaopiniowania projektu Dyrekcji.

Pragniemy podkreślić, że pomimo odrębnego stanowiska innych Organizacji Związkowych, które obecnie zaakceptowały projekt Dyrekcji korzystny jedynie dla części pracowników. NSZZ Solidarność stoi konsekwentnie na stanowisku konieczności dokonania regulacji wynagrodzeń dla wszystkich grup zawodowych.

Propozycję przedstawioną przez Pracodawcę uważamy za:

  • mało konkretną,
  • pozbawioną standardowej formy załatwiania spraw (propozycji pisemnej), która jest niezbędna do podania metodyki przeliczania wynagrodzeń i wyliczania podwyżek, co dałoby możliwość kontroli prawidłowości przeprowadzania regulacji i likwidacji kominów płacowych
  • w obecnej formie propozycji zaprezentowanej jedynie w wypowiedzi mgr W. Kmiotka musimy potraktować jako skierowaną przede wszystkim na podzielenie naszego środowiska pracowniczego

Przypominamy, że trzy organizacje związkowe od 2 lat prowadzą negocjacje w ramach sporu zbiorowego, którego główną materią jest właśnie regulacja wynagrodzeń wszystkich grup zawodowych wykonujących kontrakt naszego zakładu pracy. Nasze propozycje poparły wszystkie pozostałe związki zawodowe nie będące w sporze zbiorowym.

W związku z opisanymi powyżej działaniami Dyrekcji COI przedstawiciele organizacji związkowych, będących w sporze zbiorowym wystąpią w najbliższych dniach do Mediatora o wznowienie procesu mediacji oraz do Ministerstwa Zdrowia z wnioskiem o wyznaczenie obserwatora z Departamentu Dialogu Społecznego do bieżącego oglądu przebiegu mediacji.