Warszawa 10.08.2018r

Pan
Maciej Miłkowski
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia

W odpowiedzi na pismo UZ – PR.0212.6.2018.KR ws. projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (wersja z dnia 26 lipca 2018 r.) oraz projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (wersja z dnia 26 lipca 2018 r.) informujemy, że Krajowy Sekretariat Ochrony Zdrowia jednoznacznie negatywnie opiniuje oba przedłożone projekty ww. rozporządzeń Ministra Zdrowia.
Przedłożone akty prawne nie usuwają zasadniczych wad, którymi obciążone są zmieniane rozporządzenia, a przede wszystkim utrzymują ustawowe naruszanie zasady równości związków zawodowych. Przypominamy, iż Stanowisko Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w tej kwestii zostało jednoznacznie wyrażone w roku 2015, czyli z chwilą wprowadzenia przedmiotowego rozporządzenia. W związku z tym w pełni aktualne pozostają uwagi i komentarze zawarte w Stanowisku Prezydium KK nr 2/15 ws. naruszenia prawa w projekcie rozporządzenia ws. ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (w załączeniu) oraz Decyzji Prezydium KK nr 180/15 ws. opinii o projekcie rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotne (w załączeniu).

skan 1,skan 2,skan 3