Zakładowe Organizacje Związkowe informują o powołaniu w dniu 22-02-2022 w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie:
Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno – Strajkowego. Skład Komitetu Protestacyjno – Strajkowego może zostać powiększony o przedstawicieli kolejnych Zakładowych Organizacji Związkowych.

W dniu 28 stycznia 2022 roku (data wpływu do Kancelarii NIOPIB 04-02-2022) 6 organizacji związkowych (w tym wszystkie reprezentatywne) skierowały do Dyrektora NIO PIB pismo dotyczące żądań płacowych:

1.podniesienia płacy zasadniczej każdego pracownika NIO PIB o kwotę 1000, -zł brutto miesięcznie wobec osób, których wynagrodzenie określone jest stawka miesięczną.

2.podniesienia płacy zasadniczej odpowiednio do kwoty określonej w pkt 1 za każda godzinę dla pracowników NIO PIB, których wynagrodzenie określane jest stawka godzinową.

3.corocznej waloryzacji wynagrodzenia zasadniczego pracowników o wskaźnik inflacji lub o nominalny wzrost wynagrodzenia minimalnego z zastosowaniem korzystniejszej w danym roku metody waloryzacji

Pismem z dnia 24-02-2022 organizacje związkowe wniosły o natychmiastowe przystąpienie do negocjacji i rokowań w przedmiotowej sprawie.

Komitet_Strajkowy

Żądania płacowe