Stanowisko w sprawie informacji zamieszczonej w dniu 8 listopada dotyczącej Regulaminu Wynagradzania

Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy,
Pracownicy NIO-PIB w Warszawie

Z uwagi na brak możliwości zamieszczania informacji w biuletynie przez organizacje związkowe, działając w imieniu NSZZ Solidarność RM OZ nr.408 pragnę przedstawić tutaj nasze stanowisko w sprawie informacji zamieszczonej w dniu 8 listopada dotyczącej Regulaminu Wynagradzania

Pracodawca przedstawiając organizacjom związkowym „poprawiony” RW opatrzył go pismem( którego nie zamieścił) a w którym to w pierwszych słowach powołał się na art. 30 ust. 6 ustawy o związkach zawodowych.

Zgodnie z z jego treścią zakładowe organizacje związkowe mają 30 dni na zajęcie stanowiska w sprawie przedstawionego im projektu Regulaminu Wynagradzania, ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie terminu tej długości z uwagi na szczególnie istotną rolę Regulaminu Wynagradzania w systemie wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy.

W naszym zakładzie pracy rokowania dotyczące treści Regulaminu Wynagradzania toczą się już od kilku miesięcy a organizacje związkowe podchodzą do nich ze szczególnym uwzględnieniem interesów pracowników. Uważamy, że Regulamin Wynagradzania, jako akt kompleksowo regulujący zasady wynagradzania pracowników Instytutu, który może regulować wysokość wynagrodzeń pracowników przez najbliższe lata powinien być dopracowany w najdrobniejszych szczegółach, tak aby jego późniejsze stosowanie nie powodowało jakichkolwiek problemów i gwarantowało pracownikom, że ich wynagrodzenia będą odpowiadały nakładowi pracy i odpowiedzialności.

Wskazując na powyższe uważamy, że przedstawienie organizacjom związkowym do zaopiniowania projektu regulaminu wynagradzania i oczekiwanie, że pozytywna opinia zostanie wydana w 7 dni jest działaniem nieakceptowalnym. Siedmiodniowy termin byłby uzasadniony w przypadku wprowadzenia drobnych, uzgodnionych wcześniej i kosmetycznych zmian do wcześniej uzgodnionego regulaminu wynagradzania, ale jest nie do przyjęcia w przypadku przedstawienia nowego projektu szczególnie w sytuacji gdy w toku trwających negocjacji Pracodawca nie uwzględnia istotnych postulatów przedstawianych przez organizacje związkowe i wprowadza do kolejnych projektów Regulaminu jedynie kosmetyczne zmiany (np. pozostawienie w tabelach tylko procentowych odniesień do przeciętnego wynagrodzenia w miejsce odniesień procentowych i kwotowych).

Przypominamy także, że z uwagi na istotną rolę Regulaminu Wynagradzania w systemie wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, priorytetem przy uzgadnianiu jego treści jest jakość zapisów i ich wpływ na prawa pracowników a nie szybkość jego wprowadzenia.

Wobec powyższego wskazujemy, że przekazywanie pracownikom jakichkolwiek informacji sugerujących, że regulamin powinien zostać zaakceptowany najpóźniej do 16 listopada 2022 r. aby pracownicy otrzymali podwyżki, stanowi próbę nieakceptowalnego wywierania presji na organizacje związkowe w celu wprowadzenia Regulaminu wynagradzania, w treści proponowanej przez Pracodawcę i nieakceptowanej przez działające w imieniu pracowników organizacje związkowe.

Takie działanie, polegające na pośrednim obwinianiu organizacji związkowych o opóźnianie podwyżek wynagrodzeń Pracowników Instytutu, stanowi także rażący przykład naruszania dóbr osobistych organizacji związkowych działających w Instytucie w szczególności ich dobrego imienia i renomy.

Ponieważ, zgodnie z art. 23 kodeksu cywilnego w związku z art. 43 kodeksu cywilnego, dobra osobiste osób prawnych podlegają ochronie na zasadach określonych m.in. w art. 24 kodeksu cywilnego, informujemy także, że w przypadku dalszego przekazywania przez przedstawicieli pracodawcy informacji godzących w dobra osobiste organizacji związkowych, podejmiemy wszelkie przewidziane prawem działania mające na celu usunięcie skutków takiego naruszenia.

Przypominamy także, że próby wywierania wpływu na działania organizacji związkowych w sposób wskazany w niniejszym piśmie, stanowią działania rażąco sprzeczne z dobrymi obyczajami.

Z poważaniem:
ROBERT KUĆ

Przewodniczący Organizacji Zakładowej nr 408
NSZZ Solidarność RM
w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
– Państwowym Instytucie Badawczym