Od 1 stycznia 2022r. podatnik możne odliczyć ulgę z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych.
Pierwszego odliczenia można będzie dokonać w zeznaniu PIT składanym za 2022r. do 30 kwietnia 2023r. Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2c Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odliczeniu od dochodu podlegają składki członkowskie opłacone w danym roku podatkowym – nie więcej niż 500 zł. (odliczamy składkę od dochodu, a nie od podatku). Muszą to być składki opłacone w danym roku, a nie składki należne wobec związku zawodowego.
Jeżeli składki na rzecz związku zawodowego potrącane są przez pracodawcę, podatnikowi do udowodnienia-odliczenia wysokości poniesionych na ten cel wydatków wystarczy informacja płatnika zamieszczona w PIT-11 (za rok 2022 wersja 29 – w pozycji 123).
W sytuacji gdy pracodawca nie potrąca składek członkowskich z wynagrodzenia pracownika wówczas podatnik-członek związku ma obowiązek posiadać dowód (dowody) wpłaty składek członkowskich na rzecz NSZZ „Solidarność”. Dowód wpłaty musi zawierać: dane identyfikujące członka związku dokonującego wpłaty, nazwę organizacji związkowej, na rzecz której dokonano wpłaty, tytuł i datę wpłaty oraz kwotę wpłaconych składek.
Podatnik-członek związku nie ma obowiązku dowodów wpłaty dołączać do zeznania podatkowego. Dokumenty te trzeba okazać na wezwanie organu podatkowego, który dokonywać będzie weryfikacji prawa do odliczenia.

Żródło: