W dniu 17 stycznia 2023 Wspólna Reprezentacja Związków Reprezentatywnych podpisała (większością 3/1 głosów) porozumienie w sprawie wprowadzenia do obowiązującego Regulaminu Wynagrodzeń zmian umożliwiających Pracodawcy przeprowadzenie podwyżek i rozliczanie projektów. Zmiany polegają na dwukrotnym zwiększeniu prawej strony tabeli wynagrodzeń oraz dodaniu paragrafu 16 dotyczącego wynagradzania za prowadzone projekty.

Na mocy porozumienia Pracodawca zobowiązał się do podwyższenia wynagrodzenia brutto od dnia 1.02.2023.r, określenia jasnych i czytelnych zasad przeprowadzenia podwyżek dla pracowników przy udziale co najmniej przedstawicieli reprezentatywnych organizacji związkowych oraz przestrzegania przy podwyżkach zasady równego traktowania.

Strony zadeklarowały wznowienie 1.02.2023.r dalszych prac nad nowym Regulaminem Wynagrodzeń oraz równolegle nad Układem Zbiorowym Pracy.

Zarząd OZ nr.408