Informujemy pracowników Centrum Onkologii-Instytutu, że na podstawie Ustawy z dnia 23.05.1991.r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. Z 1991.r. Nr 55, poz 236) trzy organizacje związkowe:  Organizacja Zakładowa nr 408 NSZZ Solidarność RM w CO-I w Warszawie, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych ZOZ Organizacja Związkowa przy CO-I oraz Międzyzakładowy Związek Zawodowy Techników Analityki Medycznej wstąpiły w spór zbiorowy z Pracodawcą żądając:

  1. Regulacji płac pracowników naszego zakładu pracy.
  2. Opracowania regulaminu określającego zasady podziału środków uzyskanych z procedur komercyjnych i badań klinicznych.
  3. Włączenia środków finansowych pochodzących z tzw. „premii dyrektora” związanych z 3% wartością kontraktu do funduszu wynagrodzeń.

Prowadzone przez nasze organizacje związkowe negocjacje płacowe nie doprowadziły do zawarcia porozumienia. W trakcie trwania negocjacji, (ponad 3 lata) sytuacja ekonomiczna naszych pracowników uległa znacznemu pogorszeniu. Stale rosnące koszty utrzymania gospodarstw domowych nie zostały zrekompensowane wzrostem wynagrodzeń mimo skokowego wzrostu wartości kontraktu z NFZ. Deklaracje kolejnych dyrektorów przeprowadzenia podwyżek nie znalazły odzwierciedlenia w praktycznych działaniach. Wielokrotnie podczas negocjacji, a także na spotkaniach z pracownikami kadra zarządzająca powoływała się na trudną sytuację CO-I uniemożliwiającą dokonanie regulacji wynagrodzeń. Pamiętamy pogląd publicznie prezentowany na jednym ze spotkań przez przedstawiciela pracodawcy: „wszyscy jesteśmy winni zadłużenia CO-I”. Nie zgadzamy się z tym stwierdzeniem. Obecna kondycja finansowa naszego zakładu pracy jest efektem wieloletniego, nieudolnego zarządzania przez kolejnych dyrektorów oraz braku nadzoru Organu Założycielskiego. Żądania regulacji płac oraz ich skutki finansowe są w naszej opinii adekwatne do wzrostu kosztów utrzymania gospodarstw domowych pracowników naszego zakładu pracy. Nie zgadzamy się na przerzucanie skutków fatalnego zarządzania wyłącznie na pracowników CO-I. Mimo wielokrotnych wystąpień nie otrzymaliśmy rzetelnej odpowiedzi na pytania dotyczące personalnej odpowiedzialności za obecną kondycję finansową i organizacyjną CO-I. Uważamy, że pracownicy mają prawo do tej informacji. Oczekujemy od pracodawcy prowadzenia rokowań w dobrej wierze z uwzględnieniem interesów pracowników i pracodawcy. Pozorowanie dialogu społecznego poprzez nieuzasadnione przewlekanie rokowań może doprowadzić do akcji protestacyjnej ze strajkiem włącznie.