Informujemy, że po wypowiedzeniu ZUZP przez Nowego Dyrektora Centrum Onkologii-Instytutu Krzysztofa Warzochy, w dniu 3 lutego Dyrektor CO-I wypowiedział w formie pisemnej Porozumienie Dotyczące Zasad Współpracy pomiędzy Pracodawcą a Zakładowymi Organizacjami Związkowymi. Porozumienie dotyczyło m.in: konsultowania zmian organizacyjnych i restrukturyzacyjnych, opracowania systemu wynagrodzeń, wprowadzenia trybu konkursów na stanowiska kierownicze. Traktujemy takie działania jako zerwanie dialogu społecznego który deklarował Pan Dyrektor na spotkaniu 31 stycznia a także w trakcie spotkania w Ministerstwie Zdrowia. Nasze organizacje związkowe są zainteresowane realnym a nie deklaratywnym dialogiem na terenie naszego zakładu pracy. Niestety dotychczasowe działania nowej dyrekcji musimy oceniać jako zmierzające do marginalizowania przedstawicieli pracowników w trakcie planowanego procesu naprawczego naszego zakładu pracy. Nie wyrażamy zgody na takie działania.
W dniu 1 lutego odbyło się spotkanie Zespołu Trójstronnego przy Ministrze Zdrowia na którym była omawiana sytuacja Centrum Onkologii-Instytutu. Stronę związkową reprezentowały Przewodniczące krajowych struktur ochrony zdrowia trzech głównych central związkowych oraz reprezentanci NSZZ Solidarność RM Komisja Zakładowa nr 408 oraz OZZPiP Zakładowa Organizacja Związkowa przy CO-I. Stronę Pracodawcy reprezentował Pan Dyrektor Krzysztof Warzocha, który przedstawił plan „uzdrowienia” Centrum Onkologii-Instytutu. W trakcie dyskusji przedstawiciele ministerstwa strona pracodawców oraz Dyrektor CO-I próbowali przedstawić problem outsourcingu kuchni w naszym zakładzie pracy jako najważniejszy problem CO-I. Spotkało się to ze zdecydowanym sprzeciwem Strony Związkowej. Przewodnicząca Krajowej Sekcji Ochrony Zdrowia Pani Maria Ochman wyraziła pogląd, że w obliczu trwających w CO-I kontroli NIK, ABW, CBŚ i CBA badających liczne patologie związane z zarządzaniem CO-I w ostatnich latach oraz 130 mln zadłużenia kwestię związaną z ewentualną reorganizacją kuchni są jednym z wielu z pewnością nie najważniejszym z problemów.

W imieniu naszej organizacji związkowej ostrzegła przedstawicieli ministerstwa, że dalsze prowokowanie załogi CO-I czego kolejnym przykładem jest wspominane już wyżej wypowiedzenie Porozumienia ze Związkami Zawodowymi i fingowanie dialogu społecznego doprowadzić może do akcji protestacyjnej na terenie CO-I. Ze swojej strony dodamy, że na spotkaniu tym nie stawił się Pan Minister Włodarczyk mimo swoich zapewnień złożonych dzień wcześniej na spotkaniu z zakładowymi organizacjami związkowymi – pozostawiamy to bez komentarza.
W dniu 7 lutego na zaproszenie zastępcy Dyrektora ds. Zarządzania Witolda Kmiotka odbyło się spotkanie z przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych w sprawie rozpoczęcia prac nad treścią nowego ZUZP. Spotkanie rozpoczął Dyrektor ds. Zarządzania Witold Kmiotek przedstawiając obecną sytuację CO-I. m.in. powiedział, że jedyną komórką organizacyjną w CO-I, która wykonała kontrakt w 100% jest Zakład Rehabilitacji. Strona Pracodawcy zwróciła się do organizacji związkowych o przedstawienie swoich propozycji odnośnie nowego ZUZP. Ku naszemu zdziwieniu strona pracodawcy, która wypowiedziała bez podania przyczyn ZUZP, nie przedstawiła żadnego dokumentu, który mógłby być poddany negocjacjom. Przedstawiciele pracowników zażądali przedstawienia takiego dokumentu a także opracowania i podpisania Regulaminu negocjacji nad nowym ZUZP. Spotkanie z dnia 7 lutego odbieramy jako próbę formalnego spełnienia przez pracodawcę obowiązku przystąpienia do negocjacji zmierzających do zawarcia nowego ZUZP bez żadnego wkładu merytorycznego – kolejny przykład fingowania współpracy z przedstawicielami załogi. W trakcie spotkania przekazano przedstawicielom strony pracodawcy pismo podpisane przez sześć organizacji związkowych wzywające pracodawcę do wycofania wypowiedzenia ZUZP i przystąpienia do pilnych renegocjacji obecnie obowiązującego ZUZP. Wydaje się, że w sytuacji braku przygotowania strony pracodawcy do tych negocjacji byłoby to najlepsze rozwiązanie. Kolejny termin spotkania ustalono na dzień 20 lutego.
Na koniec dodajmy, że w/w wystąpienie nie zostało podpisane przez dwie organizacje związkowe tj.: Terenowy Oddział Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Bloku Operacyjnego.