w sprawie wygaśnięcia obowiązywania ZUZP oraz rokowań zapisów nowego ZUSP.

Z dniem 1.08 upłynął okres obowiązywania zapisów dotychczasowego ZUZP. W trakcie pięciomiesięcznych prac na treścią nowego układu uzgodniono wstępnie większość artykułów nowego układu.

Ze względu na rozbieżne stanowiska organizacji związkowych dotyczące kilku szczegółowych kwestii projektu ZUSP np. koniecznych wymagań kwalifikacyjnych dla kadry kierowniczej zarządzającej grupą zawodową pielęgniarek i położnych oraz zakresem „elastyczności” możliwym do zaakceptowania w trakcie uzgodnień poszczególnych artykułów układu niemożliwym stało się także zachowanie wspólnej reprezentacji prawnej.

Niemniej w dniach 26-27.07 w trakcie uzgodnień międzyzwiązkowych 6 spośród 9 zakładowych organizacji związkowych ustaliło wspólne stanowisko dotyczące kluczowych zapisów ZUSP. Dwie organizacje związkowe nie biorące udziału w w/w spotkaniach roboczych także potwierdziło swoimi podpisami pod wystąpieniem skierowanym do pracodawcy powyższe uzgodnienie. W kwestiach, w których nie osiągnięto porozumienia międzyzwiązkowego konieczne jest podjęcie dalszych prac. Liczymy na zawarcie uczciwego kompromisu w duchu poszanowania interesów wszystkich grup zawodowych.

W dniu 31.07 strona pracodawcy przekazała organizacjom związkowym projekt tymczasowego regulaminu wynagrodzeń. W piśmie przewodnim do tego dokumentu, które prezentujemy obok naszego komunikatu strona pracodawcy prezentuje stanowisko:

„Obecnie prowadzone intensywne negocjacje znacznie zbliżyły stanowiska stron. Wiele kwestii spornych zostało polubownie wypracowanych i strony osiągnęły kompromis. Pozostało niewiele spornych elementów, których pogodzenie w interesie obu stron wymaga czasu i pracy.”

Nasza organizacja związkowa podpisuje się pod powyższą opinią Pracodawcy. Jesteśmy gotowi do wykonania dalszej koniecznej pracy niezbędnej do uzgodnienia treści ZUSP możliwej do zaakceptowania przez stronę społeczną i stronę Pracodawcy.

Zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy o związkach zawodowych w terminie 30 dni od daty otrzymania projektu Regulaminu wynagradzania zakładowe organizacje związkowe zobowiązane są do przedstawienia stanowiska w tej kwestii.

Za KZ 408 NSZZ Solidarność
Przewodniczący Wojciech Baranek,