Archiwum kategorii: PRAWO

Sprzeciw organizacji związkowych wobec Zarządzenia 11/2022 o obowiązku szczepień p-ko Covid-19

W związku z wydaniem przez Dyrektora NIO – PIB z dnia 25 lutego 2022 r. Zarządzenia Nr 11/2022 w sprawie realizacji obowiązku szczepień p-ko COVID -19, działające wspólnie zakładowe i międzyzakładowe organizacje związkowe oczekują natychmiastowego uchylenia tego zarządzenia. Pismo do Dyrektora podpisały trzy organizacje związkowe.

Scan pisma

Opinia prawna dotycząca obowiązku szczepień przeciwko COVID – 19

W związku z opublikowaniem Zarządzenia nr 11/2022 Dyrektora Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie z dnia 25.02.2022 r. Zarząd OZ408 NSZZ Solidarność informuje, że zarządzenie to jest „obarczone poważną wadą prawną i to o charakterze podstawowym” podobnie jak Rozporządzenie Ministra Zdrowia, na które się powołuje. Poniżej link i podsumowanie jednej z kilku opinii prawnej dotyczącej tego tematu.

Jednocześnie informujemy, że zbieramy informację od pracowników, nie tylko członków związku, o wszelkich incydentach dyskryminacji, zastraszania, nękania, mobbingu mających na celu uzyskanie informacji o statusie zaszczepienia na covid-19, czy innych informacji wrażliwych. W razie konieczności będziemy wspierać członków naszej organizacji związkowej w egzekwowaniu praw pracowniczych na drodze sądowej.

Opinia prawna – źródło

IV. Podsumowanie
W podsumowaniu niniejszej opinii w należy wskazać, że sposób wprowadzenia „sczepień” ochronnych na mocy Rozporządzenia o obowiązku szczepień przeciwko COVID-19 jest obarczony poważną wadą prawną i to o charakterze podstawowym. Rozporządzenie przekracza upoważnienie ustawowe do statuowania obowiązku szczepień, a co za tym idzie narusza Konstytucję RP, tj. jej art. 92 ust. 1. Powyższe prowadzi do wniosku, iż nie jest możliwe nałożenie obowiązku szczepień przeciwko COVID-19 na pracowników (osoby wykonuję pracę na podstawie umów zlecenia) oraz na jakiegokolwiek obywatela w drodze rozporządzenia, gdyż z przepisów wynika jednoznacznie, że szczepienia obowiązkowe dotyczą wyłącznie chorób i zakażeń itd. wskazanych w załączniku nr 2 do ustawy o chorobach zakaźnych, a załącznik ten nie wymienia COVID-19. W konsekwencji każde działanie pracodawcy lub zleceniodawcy (podmiotu leczniczego) w stosunku do osób w zakresie nakazania złożenia oświadczenia o szczepieniu, „paszportu covidowego” lub określenia statusu ozdrowieńca itd. jest niezgodne z prawem.
Ponadto:
Opinia prawna – źródło

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, zwany dalej „Układem” tworzy się na podstawie: 1.ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, (tj. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.), 2.ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (t. j. Dz.U. z 2001 r., nr 33, […]

ZASADY ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW

Rozdział II ZASADY ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW Art. 5 Pracodawca zatrudnia następujących pracowników: pracowników naukowych, pracowników badawczo-technicznych i inżynieryjno-technicznych, pracowników medycznych i innych pracowników, których praca pozostaje w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, pracowników ekonomicznych, administracyjnych, technicznych i obsługi. Art. 6 Pracowników zatrudnia się na stanowiskach określonych w taryfikatorze wymagań kwalifikacyjnych i zaszeregowania stanowisk pracy, który stanowi […]

WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW I INNE ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z PRACĄ

Rozdział III WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW I INNE ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z PRACĄ Art. 11 § 1 Na zasadach określonych w niniejszym rozdziale ustala się następujące składniki wynagrodzenia za pracę: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, dodatek za wysługę lat, premia regulaminowa, dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej, w niedziele, święta, soboty i […]

WYNAGRODZENIE ZASADNICZE

WYNAGRODZENIE ZASADNICZE Art. 13 § 1 Miesięczna stawka wynagrodzenia zasadniczego ustalona dla danego pracownika, przysługująca za pełny wymiar czasu pracy nie może być niższa niż określona w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla przyznanej kategorii zaszeregowania. § 2 Miesięczne wynagrodzenie zasadnicze odpowiadać powinno kwalifikacjom pracownika i rodzajowi powierzonej pracy.

ZASADY PRZESZEREGOWANIA I AWANSOWANIA

ZASADY PRZESZEREGOWANIA I AWANSOWANIA PRACOWNIKÓW Art. 14 § 1 Awansowanie pracownika polega na podwyższeniu kategorii zaszeregowania oraz zwykle zwiększeniu stawki wynagrodzenia zasadniczego i związane jest ze zmianą stanowiska pracy. Pracownik podlega awansowaniu do wyższej kategorii zaszeregowania po nabyciu wyższych kwalifikacji lub stażu pracy zgodnie z Taryfikatorem Wymagań Kwalifikacyjnych i Zaszeregowania Stanowisk Pracy. § 2 Przeszeregowanie […]

DODATEK FUNKCYJNY, WYSŁUGA LAT, PREMIA

DODATEK FUNKCYJNY Art. 15 § 1 Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych, głównego specjalisty oraz radcy prawnego przysługuje dodatek funkcyjny. § 2 Wykaz stanowisk uprawniających do dodatku funkcyjnego oraz jego wysokość określa załącznik nr 3 do Układu. § 3 Wysokość dodatku funkcyjnego określana jest w stosunku procentowym do wynagrodzenia zasadniczego. DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT Art. 16 […]

DODATKOWE WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ

DODATEK ZA PRACĘ W GODZINACH NADLICZBOWYCH Art. 18 § 1 Za pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje dodatek na zasadach określonych w Kodeksie pracy, z zastrzeżeniem § 2. § 2 Dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia zasadniczego przysługuje za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w dniach wolnych od pracy dla pracownika, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu […]

NAGRODY

NAGRODY Art. 23 § 1 Za szczególne osiągnięcia w pracy lub wykonanie zadań mających istotne znaczenie dla funkcjonowania i rozwoju Centrum Onkologii pracownikowi może być przyznana nagroda. § 2 Nagrody przyznaje Dyrektor na uzasadniony wniosek Zastępcy lub Pełnomocnika Dyrektora bądź Kierownika komórki organizacyjnej. § 3 Nagrody mogą być przyznawane za okresy kwartalne, roczne lub zgodnie […]