Archiwum kategorii: UKŁAD ZBIOROWY PRACY

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, zwany dalej „Układem” tworzy się na podstawie: 1.ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, (tj. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.), 2.ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (t. j. Dz.U. z 2001 r., nr 33, […]

ZASADY ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW

Rozdział II ZASADY ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW Art. 5 Pracodawca zatrudnia następujących pracowników: pracowników naukowych, pracowników badawczo-technicznych i inżynieryjno-technicznych, pracowników medycznych i innych pracowników, których praca pozostaje w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, pracowników ekonomicznych, administracyjnych, technicznych i obsługi. Art. 6 Pracowników zatrudnia się na stanowiskach określonych w taryfikatorze wymagań kwalifikacyjnych i zaszeregowania stanowisk pracy, który stanowi […]

WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW I INNE ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z PRACĄ

Rozdział III WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW I INNE ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z PRACĄ Art. 11 § 1 Na zasadach określonych w niniejszym rozdziale ustala się następujące składniki wynagrodzenia za pracę: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, dodatek za wysługę lat, premia regulaminowa, dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej, w niedziele, święta, soboty i […]

WYNAGRODZENIE ZASADNICZE

WYNAGRODZENIE ZASADNICZE Art. 13 § 1 Miesięczna stawka wynagrodzenia zasadniczego ustalona dla danego pracownika, przysługująca za pełny wymiar czasu pracy nie może być niższa niż określona w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla przyznanej kategorii zaszeregowania. § 2 Miesięczne wynagrodzenie zasadnicze odpowiadać powinno kwalifikacjom pracownika i rodzajowi powierzonej pracy.

ZASADY PRZESZEREGOWANIA I AWANSOWANIA

ZASADY PRZESZEREGOWANIA I AWANSOWANIA PRACOWNIKÓW Art. 14 § 1 Awansowanie pracownika polega na podwyższeniu kategorii zaszeregowania oraz zwykle zwiększeniu stawki wynagrodzenia zasadniczego i związane jest ze zmianą stanowiska pracy. Pracownik podlega awansowaniu do wyższej kategorii zaszeregowania po nabyciu wyższych kwalifikacji lub stażu pracy zgodnie z Taryfikatorem Wymagań Kwalifikacyjnych i Zaszeregowania Stanowisk Pracy. § 2 Przeszeregowanie […]

DODATEK FUNKCYJNY, WYSŁUGA LAT, PREMIA

DODATEK FUNKCYJNY Art. 15 § 1 Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych, głównego specjalisty oraz radcy prawnego przysługuje dodatek funkcyjny. § 2 Wykaz stanowisk uprawniających do dodatku funkcyjnego oraz jego wysokość określa załącznik nr 3 do Układu. § 3 Wysokość dodatku funkcyjnego określana jest w stosunku procentowym do wynagrodzenia zasadniczego. DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT Art. 16 […]

DODATKOWE WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ

DODATEK ZA PRACĘ W GODZINACH NADLICZBOWYCH Art. 18 § 1 Za pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje dodatek na zasadach określonych w Kodeksie pracy, z zastrzeżeniem § 2. § 2 Dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia zasadniczego przysługuje za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w dniach wolnych od pracy dla pracownika, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu […]

NAGRODY

NAGRODY Art. 23 § 1 Za szczególne osiągnięcia w pracy lub wykonanie zadań mających istotne znaczenie dla funkcjonowania i rozwoju Centrum Onkologii pracownikowi może być przyznana nagroda. § 2 Nagrody przyznaje Dyrektor na uzasadniony wniosek Zastępcy lub Pełnomocnika Dyrektora bądź Kierownika komórki organizacyjnej. § 3 Nagrody mogą być przyznawane za okresy kwartalne, roczne lub zgodnie […]

ODPRAWY

ODPRAWA PIENIĘŻNA Z TYTUŁU PRZEJŚCIA NA EMERYTURĘ LUB RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY Art. 26 § 1 Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę lub rentę przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości: 1) dwumiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, jeżeli jego […]

ROZDZIAŁ IV – CZAS PRACY

Rozdział IV CZAS PRACY Art. 28 § 1 Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub innym miejscu pracy wyznaczonym do wykonywania pracy. § 2 Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany przez każdego pracownika na wykonywanie obowiązków pracowniczych. § 3 Za porę nocną uważa się czas pracy między […]