Archiwum miesięczne: luty, 2023

XXIII Ogólnopolska Droga Krzyżowa Ludzi Pracy

Związek zawodowy skuteczna ochrona przed mobbingiem

Google podają 39,5 mionów stron omawiających zjawisko „mobbingu”. Ta patologia środowiska pracy niestety na trwale weszła do naszego życia zawodowego. Z badań CBOS wynika, że co szósty pracownik przyznaje, że w ciągu ostatnich pięciu lat był szykanowany przez przełożonych lub innych współpracowników, a co czwarty twierdzi, że w jego zakładzie pracy dochodzi do tego typu […]

Przepisy o kontroli trzeźwości pracowników wchodzą w życie!

21 lutego 2023 r. wchodzą w życie przepisy kodeksu pracy dotyczące kontroli trzeźwości, które umożliwią pracodawcy przeprowadzenie samodzielnej kontroli obecności w organizmie pracownika alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu. Przepisy te zostały dodane do kodeksu pracy (art. 221c-221f,, art. 221g oraz art. 221h Kodeksu pracy). Pracodawca może wprowadzić w zakładzie pracy kontrolę trzeźwości pracowników […]

Składki na „Solidarność” można odliczyć od dochodu w PIT

Od 1 stycznia 2022r. podatnik możne odliczyć ulgę z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych.
Pierwszego odliczenia można będzie dokonać w zeznaniu PIT składanym za 2022r. do 30 kwietnia 2023r. Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2c Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odliczeniu od dochodu podlegają składki członkowskie opłacone w danym roku podatkowym – nie więcej niż 500 zł. (odliczamy składkę od dochodu, a nie od podatku). Muszą to być składki opłacone w danym roku, a nie składki należne wobec związku zawodowego.
Jeżeli składki na rzecz związku zawodowego potrącane są przez pracodawcę, podatnikowi do udowodnienia-odliczenia wysokości poniesionych na ten cel wydatków wystarczy informacja płatnika zamieszczona w PIT-11 (za rok 2022 wersja 29 – w pozycji 123).
W sytuacji gdy pracodawca nie potrąca składek członkowskich z wynagrodzenia pracownika wówczas podatnik-członek związku ma obowiązek posiadać dowód (dowody) wpłaty składek członkowskich na rzecz NSZZ „Solidarność”. Dowód wpłaty musi zawierać: dane identyfikujące członka związku dokonującego wpłaty, nazwę organizacji związkowej, na rzecz której dokonano wpłaty, tytuł i datę wpłaty oraz kwotę wpłaconych składek.
Podatnik-członek związku nie ma obowiązku dowodów wpłaty dołączać do zeznania podatkowego. Dokumenty te trzeba okazać na wezwanie organu podatkowego, który dokonywać będzie weryfikacji prawa do odliczenia.

Żródło:

Prezydium KK: wzrost wynagrodzeń w szeroko rozumianej sferze finansów publicznych na poziomie nie mniejszym niż 20%

Obradujące w dniu 15 lutego w Gdańsku Prezydium KK m.in. zaopiniowało projekty rozporządzeń w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia. Przedmiotem obrad był również projekt Komunikatu Komisji Europejskiej dot. wzmocnienia dialogu społecznego na wszystkich szczeblach UE. Jednogłośnie przyjęto decyzję ws. opinii do projektu rozporządzenia Rady […]

Pracodawca musi zapewnić stabilną podstawę zatrudnienia

NSZZ „Solidarność” ma zastrzeżenia dotyczące bezpłatnego pięciodniowego urlopu opiekuńczego, który przewiduje nowelizacja kodeksu pracy. Chwali natomiast rozwiązania dotyczące umów o pracę na czas określony. Rządowy projekt nowelizacji kodeksu pracy ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowienia dwóch dyrektyw unijnych, mających zapewnić bardziej przejrzyste i przewidywalne warunki zatrudnienia oraz wprowadzić równowagę między życiem zawodowym […]

Wybory delegatów

Informujemy, że zbliżają się wybory delegatów naszej organizacji związkowej. Listy poszczególnych okręgów oraz oraz terminy wyborów są dostępne w pokoju zwiazkowym od poniedziałku do piątku w godzinach 8-14.

Zarząd OZ408 NSZZ „Solidarność” RM

W poniedziałek 6.02 biuro nieczynne

Z powodu szkolenia w poniedziałek 6.02 biuro (pokój związkowy) będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.