Rozdział V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 29

§ 1
Pracodawca tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości corocznego odpisu podstawowego wynikającego z przepisów ustawy z dnia 04.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz.U. nr 43, poz. 163 ze zm. ).

§ 2
Zasady przeznaczenia środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zasady korzystania ze świadczeń finansowanych z funduszu określa Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Art. 30
Układ zawiera się na czas nieokreślony.

Art. 31

§ 1
Zmiany w Układzie dokonywane są w drodze protokołów dodatkowych.
Do protokołów dodatkowych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Układu.

§ 2
Wnioski o zmianę postanowień Układu, powinny zawierać:
1) uzasadnienie zgłaszanej propozycji i treść proponowanego zapisu układowego,
2) wyszczególnienie grupy pracowniczej, jakiej proponowany zapis miałby dotyczyć i jej liczebność,
3) spodziewane skutki finansowe wprowadzenia proponowanego zapisu ze wskazaniem, w miarę możliwości, źródła jego sfinansowania.

Art. 32

§ 1
Układ rozwiązuje się:
1) na podstawie zgodnego oświadczenia stron Układu,
2) z upływem okresu wypowiedzenia dokonanego przez jedną ze stron Układu.

§ 2
Oświadczenie o rozwiązaniu Układu, bądź jego wypowiedzeniu, następuje w formie pisemnej. Okres wypowiedzenia Układu wynosi 6 miesięcy.
Wypowiedzenie Układu przez jedną ze Stron powoduje obowiązek natychmiastowego przystąpienia Stron do negocjacji treści nowego Układu.

§ 3
Postanowienia Układu tracą moc obowiązującą z dniem jego rozwiązania. Warunki umów o pracę lub innych aktów stanowiących podstawę nawiązania stosunków pracy, wynikające z dotychczasowego Układu, obowiązują także po rozwiązaniu Układu do upływu okresu wypowiedzenia tych warunków.

Art. 33

§ 1
Strony Układu zobowiązują się do przestrzegania postanowień Układu.

§ 2
Wyjaśnień treści postanowień Układu dokonują wspólnie jego strony w formie pisemnej.
W razie rozbieżności w wyjaśnianiu treści Układu, Strony przystąpią do negocjacji celem wypracowania wspólnego stanowiska.

Art. 34

§ 1
Pracownicy, którzy w dniu wejścia w życie Układu nie spełniają wymogów kwalifikacyjnych określonych w załączniku nr l do Układu zobowiązani są uzupełnić wykształcenie w okresie 5 lat od dnia wejścia Układu w życie.

§ 2
W wyjątkowych przypadkach Dyrektor może zwolnić pracownika z obowiązku uzupełnienia wykształcenia, z wyłączeniem pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych, określonych w załączniku nr l tabela F.

Art. 35

§ 1
Pracodawca lub osoby przez niego upoważnione zobowiązane są do udostępniania pracownikowi tekstu Układu.

§ 2
Strony informować będą pracowników o możliwości skorzystania z wyjaśnienia treści Układu przez każdą ze Stron, która go podpisała.

§ 3
Pracownik ma prawo do dokonania odpisów i kserokopii Układu na koszt własny.

Art. 36

§ 1
Raz w roku, w maju, Strony Układu dokonają oceny realizacji postanowień Układu, w szczególności w zakresie:
dostosowania do sytuacji ekonomiczno-finansowej Pracodawcy,
sytuacji socjalnej pracowników i ich oczekiwań,
przestrzegania postanowień Układu przez jego Strony.
Ocena winna być sporządzona w formie pisemnej. W przypadku uzgodnienia konieczności wprowadzenia zmian w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy, Strony podpiszą protokół dodatkowy.

§ 2
W razie potrzeby, spotkania Stron Układu, odbywać będą się w uzgodnionym terminie na wniosek którejkolwiek ze Stron.

Art. 37

§ 1
Ze względu na sytuację finansową Pracodawcy, Strony Układu mogą zawrzeć porozumienie o zawieszeniu stosowania u Pracodawcy w całości lub w części Układu, na okres nie dłuższy niż 3 lata.

§ 2
Porozumienie, o którym mowa w pkt 1, podlega zgłoszeniu do Państwowej Inspekcji Pracy.

§ 3
W zakresie i przez czas określony w porozumieniu nie stosuje się z mocy prawa wynikających z Układu warunków umów o pracę i innych aktów stanowiących podstawę nawiązania stosunku pracy.

Art. 38
Z dniem wejścia w życie Układu korzystniejsze postanowienia Układu zastępują z mocy prawa wynikające z dotychczasowych przepisów prawa pracy warunki umów o pracę lub innego aktu stanowiącego podstawę nawiązania stosunku pracy.
Postanowienia Układu mniej korzystne dla pracowników wprowadza się w drodze wypowiedzenia dotychczasowych warunków umów o pracę lub innego aktu stanowiącego podstawę nawiązania stosunku pracy.

Art. 39
Załączniki nr 1-5 stanowią integralną część niniejszego Układu.

Art. 40
Układ sporządza się w 12 jednobrzmiących egzemplarzach, które zostaną zarejestrowane.

Art. 41
Układ wchodzi w życie z dniem zarejestrowania, z mocą obowiązującą od 1 października 2003r.