ODPRAWY

ODPRAWA PIENIĘŻNA Z TYTUŁU PRZEJŚCIA NA EMERYTURĘ
LUB RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

Art. 26

§ 1
Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę lub rentę przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości:
1) dwumiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, jeżeli jego okres zatrudnienia wynosi mniej niż 10 lat,
2) czteromiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, jeżeli jego okres zatrudnienia wynosi co najmniej 10 lat.
§ 2
Okresy pracy i inne okresy uprawniające do odprawy ustala się według zasad obowiązujących przy ustalaniu okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat.
§ 3
Pracownik, który otrzymał odprawę nie może ponownie nabyć do niej prawa.

ODPRAWA POŚMIERTNA

Art. 27

§ 1
W razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby – rodzinie przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna.

§ 2
Wysokość odprawy, o której mowa w § 1 jest uzależniona od okresu zatrudnienia pracownika u Pracodawcy i wynosi:
a) jednomiesięczne wynagrodzenie jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat,
b) trzymiesięczne wynagrodzenie jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat,
c) sześciomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat.

§ 3
W zakresie nieuregulowanym w § 1 i § 2 stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Pracy.

Komentarze są wyłączone.