NAGRODY

Art. 23

§ 1
Za szczególne osiągnięcia w pracy lub wykonanie zadań mających istotne znaczenie dla funkcjonowania i rozwoju Centrum Onkologii pracownikowi może być przyznana nagroda.

§ 2
Nagrody przyznaje Dyrektor na uzasadniony wniosek Zastępcy lub Pełnomocnika Dyrektora bądź Kierownika komórki organizacyjnej.

§ 3
Nagrody mogą być przyznawane za okresy kwartalne, roczne lub zgodnie z decyzją Dyrektora.§ 4
Wysokość nagród oraz terminy ich wypłaty uzależnione są od osiągnięć pracowników oraz sytuacji ekonomiczno-finansowej pracodawcy.

NAGRODA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU NAGRÓD

Art. 24

§ 1
Pracownikom przysługuje prawo do otrzymania nagrody z zakładowego funduszu nagród.

§ 2
Zasady tworzenia zakładowego funduszu nagród, przyznawania i wypłaty nagród określa Regulamin Zakładowego Funduszu Nagród, który stanowi załącznik nr 5 do Układu.

NAGRODA JUBILEUSZOWA

Art. 25

§ 1

Za wieloletnią pracę przysługuje pracownikowi nagroda jubileuszowa w wysokości:

po 20 latach pracy
po 25 latach pracy
po 30 latach pracy
po 35 latach pracy
po 40 latach pracy
po 45 latach pracy
100% wynagrodzenia miesięcznego
125% wynagrodzenia miesięcznego
150% wynagrodzenia miesięcznego
200% wynagrodzenia miesięcznego
300% wynagrodzenia miesięcznego
400% wynagrodzenia miesięcznego

pod warunkiem przepracowania co najmniej 5 lat w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie.

§ 2
Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

§ 3
W razie równoczesnego pozostawania w więcej niż jednym stosunku pracy, do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów.

§ 4
Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do nagrody.
§ 5
Pracownik jest obowiązany udokumentować swoje prawo do nagrody jubileuszowej, jeżeli w jego aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji.

§ 6
Wypłata nagrody jubileuszowej powinna nastąpić niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody.

§ 7
Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze – wynagrodzenie przysługujące w dniu jej wypłaty. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody. Nagrodę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

§ 8
W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem pracownika na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę, pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

§ 9
Jeżeli w dniu wejścia w życie Układu albo w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów nie podlegających dotychczas wliczeniu, pracownikowi upływa okres uprawniający go do dwóch lub więcej nagród, wypłaca mu się tylko jedną nagrodę – najwyższą.

§ 10
Pracownikowi, który w dniu wejścia w życie Układu, albo w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w § 9, ma okres dłuższy niż wymagany do nagrody jubileuszowej danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej – różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.

§ 11
Postanowienia § 9 i § 10 mają odpowiednio zastosowanie, w razie gdy w dniu, w którym pracownik udokumentował swoje prawo do nagrody, był uprawniony do nagrody wyższego stopnia oraz w razie gdy pracownik prawo to nabywa w ciągu 12 miesięcy od tego dnia.

§ 12
Pracownikowi zatrudnionemu w dniu wejścia w życie Układu, który przed tym dniem nabył prawo do nagrody jubileuszowej, przy ustalaniu prawa do kolejnych nagród jubileuszowych wlicza się także te okresy, które zostały mu wliczone przy ustalaniu prawa do nagrody jubileuszowej, do której nabył prawo przed tym dniem.

§ 13
Pracownik, który podjął zatrudnienie po dniu wejścia w życie Układu, nabywa prawo do nagrody jubileuszowej na zasadach ustalonych w §§ 1-11.