Rozdział II
ZASADY ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW

Art. 5
Pracodawca zatrudnia następujących pracowników:

  1. pracowników naukowych,
  2. pracowników badawczo-technicznych i inżynieryjno-technicznych,
  3. pracowników medycznych i innych pracowników, których praca pozostaje w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,
  4. pracowników ekonomicznych, administracyjnych, technicznych i obsługi.

Art. 6
Pracowników zatrudnia się na stanowiskach określonych w taryfikatorze wymagań kwalifikacyjnych i zaszeregowania stanowisk pracy, który stanowi załącznik nr 1 do Układu.

Art. 7
§ 1

Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Dyrektor z własnej inicjatywy lub na wniosek kierownika komórki organizacyjnej, w której ma zostać zatrudniony pracownik, po uwzględnieniu wielkości zadań oraz środków na wynagrodzenie.

§ 2

Pracodawca będzie dążył do ograniczenia fluktuacji kadr spowodowanej przyczynami nie dotyczącymi pracowników.

Wszelkie decyzje i działania w zakresie zatrudniania nowych pracowników podejmowane będą po uprzednim rozważeniu możliwości wykorzystania pracowników już zatrudnionych w Centrum Onkologii.

§ 3

Pracodawca informować będzie pracowników Centrum Onkologii o wolnych miejscach pracy (vacat) poprzez wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń Działu Spraw Pracowniczych.

Art. 8

§ 1

Wysokość wynagrodzenia za pracę ustala Dyrektor na podstawie tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego, która stanowi załącznik nr 2 do Układu z uwzględnieniem posiadanych przez pracownika kwalifikacji, rodzaju, zakresu i złożoności powierzonej pracy oraz związanej z nią odpowiedzialności.

§ 2

Pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub pracę o jednakowej wartości. Pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych dokumentami przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktykę i doświadczenie zawodowe, a także porównywalną odpowiedzialność i wysiłek.§ 3

Podwładny nie może uzyskać wyższego wynagrodzenia zasadniczego od swojego przełożonego, z wyjątkiem przypadków określonych w Art.14 § 4.

§ 4

Nowoprzyjmowany pracownik nie może otrzymać wyższego wynagrodzenia zasadniczego niż pracownik zatrudniony na takim samym stanowisku, posiadający jednakowe wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe i wykonujący pracę o jednakowej wartości.

Art. 9

§ 1

Pracodawca jest zobowiązany do prowadzenia polityki kadrowej, zgodnie z celami działania określonymi w statucie, uwzględniającej warunki pracy i płacy przy poszanowaniu dorobku naukowego i zawodowego pracownika oraz jego godności osobistej.

§ 2

Pracodawca zobowiązuje się przestrzegać zasady równego traktowania w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nie określony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy.

§ 3

Zakładowe organizacje związkowe będą odpowiednio do swych uprawnień i możliwości współdziałać z Pracodawcą na rzecz realizacji polityki, o której mowa w § 1.

§ 4

  1. Pracodawca obowiązany jest przeciwdziałać mobbingowi na terenie Centrum Onkologii w Warszawie.
  2. Pracodawca będzie dążył do przeciwdziałania mobbingowi m.in. poprzez doskonalenie struktur i form zarządzania w Centrum Onkologii oraz organizowania szkoleń pracowników w tym zakresie, stosownie do posiadanych możliwości finansowych,
  3. Pracodawca i zakładowe organizacje związków zawodowych współdziałają w tworzeniu właściwej atmosfery w miejscu pracy i koleżeńskich zachowań wśród pracowników.

Art. 10

§ 1

Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych w związku ze szczególnymi potrzebami Pracodawcy nie może przekroczyć dla poszczególnego pracownika 350 godzin w roku kalendarzowym.

§ 2

W takim przypadku czas pracy z uwzględnieniem godzin nadliczbowych nie może przekroczyć przeciętnie 48 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym.