POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, zwany dalej „Układem” tworzy się na podstawie:
1.ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, (tj. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.),
2.ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (t. j. Dz.U. z 2001 r., nr 33, poz. 388 ze zm.),
3.ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 91, poz. 408 ze zm.),
4.rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 33, poz. 300).

Art. 2

§ 1
Układ reguluje:
zasady zatrudniania pracowników,
prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy w czasie trwania stosunku pracy,
zasady wynagradzania i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą,
czas pracy.
§ 2
Układ obejmuje pracowników Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie bez względu na podstawę nawiązania stosunku pracy.

§ 3
Układem nie są objęci pracownicy Oddziałów w Gliwicach i w Krakowie.

§ 4
Układ nie określa warunków wynagradzania Dyrektora Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie i jego zastępców.

Art. 3

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Układu stosuje się przepisy Kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie.

Art. 4

Ilekroć w Układzie jest mowa o:
1.„pracodawcy” – rozumie się przez to: Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. W. K. Roentgena 5;
2.„pracowniku” – rozumie się przez to: osobę zatrudnioną w Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie na podstawie umowy o pracę, mianowania, powołania;
3.„pracowniku naukowym” – rozumie się przez to: pracownika posiadającego wymagane ustawą z dnia 25.07.1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (tj. Dz.U. z 2001 r., nr 33, poz. 388 ze zm.) kwalifikacje naukowe, którego podstawowym obowiązkiem jest prowadzenie działalności naukowej. Pracownik naukowy może być także zobowiązany do udzielania świadczeń zdrowotnych na rzecz Pracodawcy;
4.„pracowniku badawczo-technicznym lub inżynieryjno-technicznym” – rozumie się przez to: pracownika posiadającego wykształcenie wyższe lub średnie, do obowiązków którego należy udział w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych oraz wykonywania innych zadań wynikających z działalności Pracodawcy;
5.„pracowniku medycznym” – rozumie się przez to: pracownika, który ukończył wyższe studia medyczne lub średnią szkołę medyczną, jak również pracownika, który uzyskał wykształcenie wyższe lub średnie inne niż medyczne i posiadane przez niego kwalifikacje zawodowe mają zastosowanie wyłącznie przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych;
6. „pracowniku ekonomicznym, administracyjnym, technicznym oraz pracowniku obsługi”- rozumie się przez to: pracownika, którego praca polega na zapewnieniu warunków organizacyjnych i administracyjno-technicznych oraz obsłudze działalności Pracodawcy;
7.„dotychczasowych przepisach” – rozumie się przez to: przepisy obowiązujące przed dniem wejścia w życie układu w zakresie nim objętym;
8.„układzie” – rozumie się przez to: niniejszy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy;
9.„stronach układu” – rozumie się przez to: strony, które podpisały niniejszy Układ;
10.„komórce organizacyjnej” – rozumie się przez to: jednostkę wyodrębnioną w regulaminie organizacyjnym Pracodawcy;
11.„zakładowych organizacji związkowych” – rozumie się zakładowe organizacje związkowe, które zawarły niniejszy Układ,
12.„ porozumieniu” – rozumie się przez to porozumienie osiągnięte przez Strony Układu w następującym trybie:
1)każda ze Stron Układu ma prawo wystąpić z propozycją zawarcia porozumienia,
2)porozumienie zawierane jest w wyniku negocjacji prowadzonych przez Strony Układu,
3)termin pierwszych negocjacji wyznaczają Strony Układu nie później niż 14 dnia od dnia złożenia propozycji porozumienia,
4)w przypadku nie osiągnięcia porozumienia w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia negocjacji, decyzję podejmuje Dyrektor w terminie kolejnych 30 dni.
13.„Dyrektorze” – rozumie się Dyrektora Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.”

Komentarze są wyłączone.