ROZDZIAŁ IV – CZAS PRACY

Rozdział IV

CZAS PRACY

Art. 28

§ 1
Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub innym miejscu pracy wyznaczonym do wykonywania pracy.

§ 2
Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany przez każdego pracownika na wykonywanie obowiązków pracowniczych.

§ 3
Za porę nocną uważa się czas pracy między godz. 22.00 a godz. 6.00.

§ 4
Czas pracy pracowników, nie może przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie
37 godzin 55 minut na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym z zastrzeżeniem § 6.

§ 5
Jeżeli jest to uzasadnione rodzajem lub organizacją pracy, czas pracy może być przedłużony do 12 godzin na dobę.
W takim przypadku czas pracy nie może przekraczać przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym.
Przepisu tego nie stosuje się do pracowników, o których mowa w § 6.

§ 6
Czas pracy pracowników zatrudnionych:
I.
1) na stanowiskach:
– lekarzy
– pielęgniarek,
– techników medycznych,
– laborantów,
– sanitariuszy (salowych) w:

– Zakładach Teleradioterapii,
– Zakładzie Radiodiagnostyki,
– Zakładzie Brachyterapii,
– Zakładzie Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej,
– Samodzielna Pracownia Mammografii Przesiewowej i Diagnostycznej
– Samodzielna Pracownia Rezonansu Magnetycznego.
2) na stanowiskach:
– fizyków,
– techników,
– inspektorów ochrony radiologicznej
w Zakładzie Fizyki Medycznej
3) na stanowiskach:
– inżynierów elektroników,
– techników,
w Dziale Gospodarki Aparaturowej
jeżeli do podstawowych obowiązków określonych w zakresie czynności w/wym. pracowników należy:
a) stosowanie w celach diagnostycznych lub leczniczych źródeł promieniowania jonizującego, a w szczególności: wykonujących badania lub zabiegi, asystujących lub wykonujących czynności pomocnicze przy badaniach lub zabiegach, obsługujących urządzenia zawierające źródła promieniowania lub wytwarzające promieniowanie jonizujące, lub wykonujących czynności zawodowe bezpośrednio przy chorych leczonych za pomocą źródeł promieniotwórczych lub
b) prowadzenie badań naukowych z zastosowaniem źródeł promieniowania jonizującego, lub
c)dokonywanie pomiarów dozymetrycznych promieniowania jonizującego związanych z działalnością, o której mowa w lit. a) i b).
II.
1) na stanowiskach:
– lekarzy,
– techników medycznych i laborantów,
– pielęgniarek,
– laborantów sekcyjnych w:
w Zakładzie Patologii,
w Samodzielnej Pracowni Profilaktyki Nowotworów Narządu Rodnego
jeżeli do podstawowych obowiązków określonych w zakresie czynności w/wym. pracowników należy:
a) przygotowywanie preparatów lub
b) wykonywanie badań histopatologicznych i cytologicznych,
c) wykonywanie sekcji zwłok lub
d) wykonywanie badań patomorfologicznych i toksykologicznych, lub
e) pomoc przy wykonywaniu sekcji zwłok oraz badań patomorfologicznych i toksykologicznych, lub
f) pobieranie narządów i tkanek ze zwłok.
III.
1) na stanowiskach:
– techników medycznych
w Pracowni Fizjoterapii Zakładu Rehabilitacji, jeżeli do ich podstawowych obowiązków należy kontrolowanie techniki stosowanych zabiegów lub samodzielne wykonywanie zabiegów,
wynosi 5 godzin na dobę i przeciętnie 25 godzin na tydzień na tydzień, w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym.

§ 7
Wykonywanie obowiązków pracowniczych polegających na przy przygotowywaniu i podawaniu leków cytostatycznych w Oddziale Chemioterapii Dziennej nie może trwać dłużej niż 5 godzin na dobę.

§ 8
Wykonywanie obowiązków pracowniczych polegających na stosowaniu promieniowania jonizującego w celach diagnostycznych lub leczniczych w Zakładzie Teleradioterapii przez lekarzy radioterapeutów zatrudnionych w Klinikach, nie może trwać dłużej niż 5 godzin na dobę.

§ 9
1.Lekarze oraz inni posiadający wyższe wykształcenie pracownicy wykonujący zawód medyczny, mogą być zobowiązani do pełnienia w tym zakładzie dyżuru medycznego.
2.Czas pełnienia dyżuru, o którym mowa w ust. 1, wlicza się do czasu pracy.
3.Lekarze oraz inni posiadający wyższe wykształcenie pracownicy wykonujący zawód medyczny, mogą być, po wyrażeniu na to zgody na piśmie, zobowiązani do pracy w wymiarze przekraczającym 48 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym.
4.Pracodawca nie może podejmować działań dyskryminujących wobec pracowników, którzy nie wyrazili zgody, o której mowa w ust.3.
5.Pracownik może cofnąć zgodę na pracę w wymiarze przekraczającym 48 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym, informując o tym pracodawcę na piśmie, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 10
Rozkład czasu pracy określa „Regulamin pracy” i harmonogramy pracy.

§ 11
Wszystkie soboty są dniami wolnymi od pracy.

Art. 28a

§ 1
Pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku a w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego, z zastrzeżeniem § 2.

§ 2
1.Pracownikowi pełniącemu dyżur medyczny okres odpoczynku, o którym mowa w ust.1, powinien być udzielony bezpośrednio po zakończeniu pełnienia dyżuru medycznego.
2.W przypadku uzasadnionym organizacją pracy pracownikowi, który może być zobowiązany do pełnienia dyżuru medycznego, przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 24 godzin nieprzerwanego odpoczynku udzielonego w okresie rozliczeniowym nie dłuższym niż 14 dni.