Rozdział III

WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW
I INNE ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z PRACĄ

Art. 11

§ 1

Na zasadach określonych w niniejszym rozdziale ustala się następujące składniki wynagrodzenia za pracę:

 1. wynagrodzenie zasadnicze,
 2. dodatek funkcyjny,
 3. dodatek za wysługę lat,
 4. premia regulaminowa,
 5. dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych,
 6. dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej, w niedziele, święta, soboty i w dni wolne od pracy ustalone przez Pracodawcę,
 7. wynagrodzenie za pełnienie dyżurów medycznych,
 8. wynagrodzenie za czas pozostawania w gotowości do pracy,
 9. wynagrodzenie za wykonywanie dodatkowych zadań,
 10. inne dodatki, świadczenia i wynagrodzenia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów,
 11. nagrody,

§ 2

Pracownikowi przysługuje ponadto:

 1. nagroda z zakładowego funduszu nagród,
 2. nagroda jubileuszowa,
 3. odprawa pieniężna z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
 4. odprawa pośmiertna.

§ 3

Wielkość planowanych środków finansowych na wynagrodzenia, określa Dyrektor Centrum Onkologii w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi przy uwzględnieniu:

 1. aktualnych warunków ekonomiczno-finansowych Pracodawcy,
 2. obowiązujących stawek wynagrodzeń.
 3. poziomu zatrudnienia.

§ 4

Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy wszystkie składniki wynagrodzenia przysługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy.

§ 5

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r., nr 31, poz. 267 z późn. zm.) za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek:

 1. choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną trwającą łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego – pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia obliczonego według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego,
 2. wypadku przy pracy, wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby zawodowej lub choroby przypadającej w okresie ciąży – w okresie wskazanym w
  pkt 1 – pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia obliczonego według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego,
 3. choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną pracownik naukowy zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia obliczonego według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

Art. 12

§ 1

Wynagrodzenie zasadnicze łącznie z dodatkiem stażowym i dodatkiem funkcyjnym oraz premią regulaminową płatne jest w kasie Centrum Onkologii w ostatnim dniu miesiąca, jeżeli ten dzień jest dniem wolnym od pracy , wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzednim.

§ 2

Pozostałe składniki wynagrodzenia płatne są z dołu do 15 dnia następnego miesiąca.

§ 3

Za pisemną zgodą pracownika wynagrodzenie przekazywane będzie na rachunek bankowy wskazany przez pracownika.