DODATKOWE WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ

DODATEK ZA PRACĘ W GODZINACH NADLICZBOWYCH

Art. 18

§ 1
Za pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje dodatek na zasadach określonych w Kodeksie pracy, z zastrzeżeniem § 2.
§ 2
Dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia zasadniczego przysługuje za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w dniach wolnych od pracy dla pracownika, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

DODATKOWE WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ W PORZE NOCNEJ, WNIEDZIELE, ŚWIĘTA, SOBOTY  I INNE DNI WOLNE OD PRACY USTALONE PRZEZ PRACODAWCĘ

Art. 19

§ 1
Za każdą godzinę pracy wykonywanej w porze nocnej, z zastrzeżeniem § 2, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 30% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego.

§ 2
Pracownikom medycznym zatrudnionym w systemie pracy zmianowej, w komórkach organizacyjnych zapewniających całodobowe świadczenia zdrowotne przysługuje zamiast wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 65% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego za każdą godzinę pracy wykonywanej w porze nocnej.

§ 3
Pracownikom, o których mowa w § 2, za pracę w niedziele, święta, soboty i inne dni wolne od pracy ustalone przez Pracodawcę przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 45% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego za każdą godzinę pracy wykonywanej w porze dziennej.
§ 4
Przepisy § 2 i § 3 stosuje się odpowiednio do pracowników medycznych zatrudnionych w systemie równoważnego czasu pracy.
§ 5
Przepisy § 2 i § 3 stosuje się do sanitariuszy i salowych zatrudnionych w systemie równoważnego czasu pracy i w systemie pracy zmianowej.

WYNAGRODZENIE
ZA PEŁNIENIE DYŻURÓW MEDYCZNYCH

Art. 20
§ 1
1.Lekarze oraz inni posiadający wyższe wykształcenie pracownicy medyczni mogą być zobowiązani do pełnienia dyżuru medycznego.
2.Do wynagrodzenia za prace w ramach pełnienia dyżuru medycznego stosuje się odpowiednio przepisy art.1511 § 1-3 Kodeksu pracy, z zastrzeżeniem § 2.

§ 2
Przy ustalaniu wynagrodzenia za dyżur medyczny przyjmuje się normy czasu pracy określone w Art. 28 § 6 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

§ 3
Zasad wynagradzania, o których mowa w przepisach art.1511 § 1-3 Kodeksu pracy, nie stosuje się do lekarzy stażystów, których zasady wynagradzania określają odrębne przepisy.

WYNAGRODZENIE
ZA CZAS POZOSTAWANIA W GOTOWOŚCI DO PRACY

Art. 21

§ 1
Pracownicy, o których mowa w art. 20 § 1, mogą zostać zobowiązani do pozostawania poza zakładem pracy w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych.

§ 2
Za każdą godzinę pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych przysługuje pracownikowi, o którym mowa w art. 20 § 1 wynagrodzenie w wysokości 50% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego.

§ 3
W przypadku wezwania do zakładu pracy pracownikowi, o którym mowa w art.20 § 1 przysługuje wynagrodzenie jak za czas pełnienia dyżuru medycznego.

§ 4
Pracownicy inni niż wymienieni w art. 20 § 1 mogą zostać zobowiązani do pozostawania w gotowości do pracy poza zakładem pracy. Za każdą godzinę pozostawania w gotowości do pracy przysługuje tym pracownikom wynagrodzenie w wysokości 35% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego. W przypadku wykonywania pracy w wyniku wezwania, pracownikowi zamiast wynagrodzenia za pozostawanie w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie z dodatkiem za pracę w godzinach nadliczbowych w wysokości 100% wynagrodzenia zasadniczego.

§ 5
Pracownikowi, który stawił się do pracy w wyniku wezwania, przysługuje zwrot kosztów dojazdu do zakładu pracy i powrotu do miejsca zamieszkania w wysokości wynikający z przedstawionej faktury lub wysokości iloczynu ilości przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr określonej w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy /Dz.U. nr 27, poz. 271 z późn. zm./ Fakt stawienia się do pracy na wezwanie winien być potwierdzony przez Kierownika komórki organizacyjnej, która wezwała pracownika.

WYNAGRODZENIE ZA WYKONYWANIE DODATKOWYCH ZADAŃ
Art. 22
§ 1
1.Za wykonanie dodatkowych zadań nie objętych zakresem obowiązków w ramach obowiązującego czasu pracy, pracownikowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
2.Dodatkowe wynagrodzenie otrzymują pracownicy biorący udział w dodatkowym zadaniu, proporcjonalnie do swojego wkładu pracy.
3.Dodatkowe wynagrodzenie przyznawane jest za okres wykonywania dodatkowych zadań.

§ 2
Wykonanie dodatkowego zadania powierza Kierownik komórki organizacyjnej, po uprzednim uzgodnieniu z Dyrektorem warunków jego wykonania i wynagradzania.§ 3
Powierzenie pracownikowi dodatkowych zadań nie może negatywnie wpływać na wykonywanie podstawowych obowiązków pracowniczych, ponadto powinno uwzględniać kwalifikacje i umiejętności pracownika.
§ 4
1.Wykonanie dodatkowych zadań potwierdza Kierownik komórki organizacyjnej, który wnioskuje do Dyrektora o przyznanie dodatkowego wynagrodzenia.
2.Decyzję o przyznaniu dodatkowego wynagrodzenia podejmuje Dyrektor Centrum Onkologii.
§ 5
1.Dodatkowe wynagrodzenie jest wypłacane ze środków na wynagrodzenia lub dodatkowych środków nie pochodzących z podstawowych źródeł finansowania Centrum Onkologii.
2.Wysokość środków na wynagrodzenia za wykonywanie dodatkowych zadań pochodzących z funduszu na wynagrodzenia nie może przekraczać w okresie jednego roku 8 % środków planowanego funduszu.
§ 6
Wypłata dodatkowego wynagrodzenia następuje w terminach wypłaty wynagrodzenia pracowników.