DODATEK FUNKCYJNY

Art. 15

§ 1
Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych, głównego specjalisty oraz radcy prawnego przysługuje dodatek funkcyjny.

§ 2
Wykaz stanowisk uprawniających do dodatku funkcyjnego oraz jego wysokość określa załącznik nr 3 do Układu.

§ 3
Wysokość dodatku funkcyjnego określana jest w stosunku procentowym do wynagrodzenia zasadniczego.

DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT

Art. 16

§ 1
Pracownikom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 3% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 3 latach pracy, wzrastający o 1% za każdy następny rok pracy do 20% po 20 latach pracy.
§ 2
Do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wysługę lat wlicza się wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia, udokumentowane świadectwami pracy.
§ 3
Do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wysługę lat wlicza się także inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
§ 4
W przypadku, gdy praca stanowi dodatkowe zatrudnienie, do okresu o którym mowa w § 1, nie podlegają zaliczeniu okresy zatrudnienia podstawowego.

§ 5
Dodatek za wysługę lat jest wypłacany za okresy miesięczne:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub prawo do wyższej stawki dodatku,
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub prawa do wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego.

§ 6
Dodatek za wysługę lat przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

PREMIA REGULAMINOWA

Art. 17

1. Pracownikowi przysługuje prawo do premii regulaminowej.
2. Zasady premiowania określa regulamin funduszu premiowego stanowiący załącznik nr 4 do Układu.