ZASADY PRZESZEREGOWANIA
I AWANSOWANIA PRACOWNIKÓW

Art. 14

§ 1
Awansowanie pracownika polega na podwyższeniu kategorii zaszeregowania oraz zwykle zwiększeniu stawki wynagrodzenia zasadniczego i związane jest ze zmianą stanowiska pracy.
Pracownik podlega awansowaniu do wyższej kategorii zaszeregowania po nabyciu wyższych kwalifikacji lub stażu pracy zgodnie z Taryfikatorem Wymagań Kwalifikacyjnych i Zaszeregowania Stanowisk Pracy.

§ 2
Przeszeregowanie pracownika polega na zwiększeniu stawki wynagrodzenia zasadniczego w granicach przyznanej kategorii zaszeregowania w związku z pozytywną oceną pracy, ze zwiększeniem zakresu obowiązków, podniesieniem kwalifikacji.

§ 3
Pracownikowi podejmującemu zatrudnienie po przerwie związanej z zawieszeniem stosunku pracy w związku z czynną służbą wojskową, urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym
– ustala się wynagrodzenie zasadnicze dostosowane do aktualnych kwalifikacji pracownika oraz obowiązujących zasad wynagradzania.

§ 4
Pracownik o długoletnim stażu pracy w Centrum Onkologii, nie krótszym niż 10 lat, który złoży oświadczenie woli o rozwiązaniu umowy o pracę w ściśle określonym terminie na zasadzie porozumienia stron , w związku z przejściem na emeryturę- może zostać przeszeregowany w okresie ostatnich dwóch lat pracy corocznie w wysokości do 20 % stawki osobistego zaszeregowania nie mniej jednak niż o 200 zł. w pierwszym roku po złożeniu wniosku o rozwiązanie umowy o pracę i o 150 zł. w drugim roku.
W przypadku, gdy umowa o pracę ulegnie rozwiązaniu w terminie 12 miesięcy od złożenia wniosku, o którym mowa powyżej przeszeregowanie pracownika nie może być mniejsze niż o 350 zł.