W przyszłym roku płaca minimalna powinna wzrosnąć dwukrotnie o 500 zł od stycznia i 250 od lipca, a wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej powinien być nie mniejszy niż 20 proc. postuluje Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w swojej opinii do wieloletniego planu finansowego państwa na lata 2023-2026.

Solidarność oczekuje wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej na poziomie 12,71 proc., wzrostu płacy minimalnej i podwyżek w budżetówce na poziomie 20 proc. oraz wskaźnika waloryzacji rent i emerytur na poziomie 50 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Zgodnie z tym wysokość minimalnego wynagrodzenia w przyszłym roku powinna wynosić finalnie 4325 zł brutto.

Uzasadniając oczekiwane wzrosty wynagrodzeń w budżetówce Prezydium KK zwraca uwagę na drastyczny spadek wartości realnych wynagrodzeń w sferze finansów publicznych wynikający z wysokiej inflacji w ostatnich latach przy jednoczesnym braku odpowiedniego wzrostu płac w latach poprzednich i w roku obecnym.

– Spadek wartości realnych wynagrodzeń w związku z nadmiernym poziomem inflacji w 2023 roku zgodnie z aktualną prognozą wyniesie ok. 4,2 pp, a w 2022 roku wyniosło ponad 10 proc. – czytamy w opinii.

Prezydium KK zgadza się z diagnozą, że nadal istnieje duża niepewność a związana z wojną na Ukrainie oraz jej wpływ na światową gospodarkę, napływ uchodźców, a także niski stopień realizacji projektów z KPO i sytuacja gospodarcza UE stanowi duże zagrożenia. Dlatego należy z dużą ostrożnością podchodzić do powrotu do stabilizacyjnej reguły wydatkowej.

Odnosząc się do publikowanych przez rząd wskaźników w ramach wieloletniego planu finansów publicznych i analizując poprzednie dane Prezydium ocenia jako ostrożną prognozę wzrostu PKB na rok 2024 i przyszłe lata objęte planem.

– Wzrost realnego PKB w 2022 roku był wyższy niż zakładano w planie w 2021 oraz odnotowano mniejszy niż oczekiwano spadek realnego PKB w I kwartale roku 2023.

Jednocześnie Solidarność sceptycznie odnosi się do rządowych prognoz dot. spadku inflacji. Zwraca też uwagę na dobry stan rynku pracy, który zanotował znaczący wzrost poziomu zatrudnienia, który w 2023 r. powinien osiągnąć poziom 76,7 proc, a w 2026 r. osiągnąć 78 proc. Niski jest również poziom bezrobocia, gdzie Polska zajmuje 2 miejsce (po Czechach).

Opinia Prezydium KK odnosi się również do poziomu finansowania ochrony zdrowia.

– W prognozie zostało uwzględnione stopniowe zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia do 2024 roku do osiągnięcia poziomu 6 proc. PKB.

Jednocześnie w związku z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych poziom finansowania ochrony zdrowia do 2027 roku powinien wynieść 7 proc. PKB.

– Prezydium proponuje określić działania, stopnie ich osiągnięcia, zapewnienia trwałego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń ratujących życie i związanych z rozwojem medycyny transplantacyjnej, chorób układu krążenia oraz innych programów polityki zdrowotnej, podobnie jak określono dla działań związanych z rozwojem opieki onkologicznej, świadczeń transfuzjologicznych oraz rejestracji leków.

Autor: Marek Lewandowski
Źródło: tysol.pl