Regulamin
Zakładowego Funduszu Nagród

§ 1
Zakładowy Fundusz Nagród, zwany dalej „Funduszem” tworzy się w ciężar kosztów działalności Pracodawcy w bieżącym roku kalendarzowym.

§ 2
Fundusz tworzy corocznie Dyrektor w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi z odpisu w wysokości do 8,5% sumy wypłaconych wynagrodzeń w zależności od sytuacji finansowej Pracodawcy.

§ 3
Funduszu nie tworzy się w przypadku gdy dokonanie odpisu skutkowałoby ujemny wynik finansowy lub pogłębiało taki wynik.

§ 4
Pracownik nabywa prawo do nagrody w pełnej wysokości po przepracowaniu u Pracodawcy całego roku kalendarzowego.

§ 5
Przepracowanie okresu wymienionego w § 4, nie jest wymagane w przypadkach:
1.powołania do czynnej służby wojskowej albo do pełnienia obowiązku zastępczej służby poborowych,
2.rozwiązania stosunku pracy w związku z:
przejściem na emeryturę, rentę szkoleniową albo rentę z tytułu niezdolności do pracy lub świadczenie rehabilitacyjne,
przeniesieniem służbowym, powołaniem lub wyborem,
likwidacją zakładu pracy albo zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
likwidacją jednostki organizacyjnej zakładu pracy lub jej reorganizacją,
3.podjęcia zatrudnienia:
w wyniku przeniesienia służbowego,
na podstawie powołania lub wyboru,
w związku z likwidacją poprzedniego zakładu pracy albo ze zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn dotyczących tego zakładu pracy,
w związku z likwidacją jednostki organizacyjnej poprzedniego zakładu pracy lub jej reorganizacją,
po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej albo po spełnieniu obowiązku zastępczej służby poborowych,
4.korzystania:
z urlopu wychowawczego,
z urlopu dla poratowania zdrowia,
z urlopu naukowego,
5.wygaśnięcia stosunku pracy w związku ze śmiercią pracownika.

§ 6
Pracownik nie nabywa prawa do nagrody w przypadkach:
1) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,
2) stawienia się do pracy lub przebywania w pracy w stanie nietrzeźwości,
3) rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 § 1 Kodeksu pracy.

§ 7
Nagrodę ustala się w wysokości do 8,5% sumy wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje nagroda, uwzględniając składniki wynagrodzenia przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a także wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.

§ 8
Nagrodę wypłaca się po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok, za który jest wypłacana.