Regulamin funduszu premiowego

§ 1
Ze środków na wynagrodzenia pracownikom wypłacana jest premia regulaminowa.

§ 2
1.Wysokość premii ustala Dyrektor w umowie o pracę, na wniosek kierownika komórki organizacyjnej. Wysokość premii dla pracowników bezpośrednio podległych Dyrektorowi ustala Dyrektor w umowie o pracę.
2.Wysokość premii uzależniona jest od ilości i stopnia trudności wykonywanych zadań.
3.Wysokość premii określana jest w stosunku procentowym do wynagrodzenia zasadniczego.
4.Premia regulaminowa przyznawana jest w następujących wysokościach:
Zastępcy Dyrektora, Sekretarzowi Naukowemu, Pełnomocnikowi Dyrektora, Głównemu Księgowemu i Głównemu Specjaliście od 50% do 100%, pozostałym pracownikom od 15% do 80% .
5.Środki finansowe niewykorzystane na premie regulaminowe w związku z pobieraniem zasiłków z ubezpieczenia społecznego, lub w przypadkach, o których mowa w § 6 ust 1 zostają na podstawie decyzji Dyrektora przeznaczone na zwiększanie premii dla pracowników , którzy w związku z tym wykonali większą ilość pracy.

§ 3
Premia wypłacana jest za okresy miesięczne, łącznie z wynagrodzeniem zasadniczym w terminie wypłaty tego wynagrodzenia.

§ 4
Premia nie przysługuje za okres otrzymywania wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłku z ubezpieczenia społecznego.

§ 5
Wypłata premii uzależniona jest od:
1.należytego wykonywania przez pracownika jego zadań z zachowaniem zasad oszczędnego i racjonalnego wykorzystania materiałów,
2.przestrzegania czasu i dyscypliny pracy,
3.przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
4.należytej troski o powierzone narzędzia, urządzenia i aparaturę.

§ 6
1.W przypadku niespełnienia przez pracownika warunków przewidzianych w § 5, kierownik komórki organizacyjnej, w której jest zatrudniony pracownik może wystąpić do właściwego Z-cy Dyrektora z wnioskiem o pozbawienie pracownika premii lub zmniejszenie jej wysokości. Kierownik zobowiązany jest poinformować pracownika o powyższym wniosku i jego uzasadnieniu.
2.Decyzję o pozbawieniu pracownika premii lub zmniejszeniu jego wysokości podejmuje właściwy zastępca Dyrektora.
3.Pracownik pozbawiony premii lub jej części może w terminie 7 dni od daty powiadomienia o decyzji wnieść odwołanie do Dyrektora.
4.Ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor po zapoznaniu się z całokształtem okoliczności i dokumentów w sprawie.
5.W przypadku, gdy pracownik otrzymał już premię w pełnej wysokości, zmniejszeniu ulega premia należna za miesiąc następny. Zasada ta dotyczy także pozbawienia prawa do premii.

§ 7
Premia nie przysługuje w przypadku:
1.zawinionego spowodowania wypadku przy pracy,
2.nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,
3.ukarania pracownika karą porządkową.

§ 8
Premia nie przysługuje za miesiąc, w którym stosunek pracy został rozwiązany przez Pracodawcę na podstawie art. 52 § 1 Kodeksu Pracy.