L.p. Stanowisko dodatek funkcyjny% uposażenia zasadniczego
1. Pełnomocnicy Dyrektora
Główny Specjalista 
od 10% do 50%
2. Radca Prawny
Naczelna Pielęgniarka
Z-ca Głównego Księgowego
Kierownik komórki organizacyjnej
podległej bezpośrednio Dyrektorowi,
lub Z-cy Dyrektora 
od 10% do 45%
3. Kierownik Oddziału,
Z-ca Naczelnej Pielęgniarki,
Z-ca Kierownika komórki organizacyjnej wymienionej w pkt. 2 
od 10% do 35%
4. Pielęgniarka Oddziałowa,
Kierownik Zespołu Techników Medycznych, Kierownik Pracowni, Sekcji i innej jednostki tworzącej strukturę wewnętrzną komórki organizacyjnej 
od 10% do 30%
5. Z-ca Kierownika Zespołu Techników Medycznych,
Pielęgniarka koordynująca i inny pracownik koordynujący pracą zespołu osób. 
od 10% do 20%