Dnia 4 kwietnia 2023r w Dzienniku Ustaw pod poz. 641 opublikowana została ustawa z dnia 9 marca 2023 roku o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Tekst ustawy w załączniku i dostępny na https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/641

Ustawa „wdraża w zakresie swojej regulacji dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 186 z 11.07.2019, str. 105) oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającą dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE L 188 z 12.07.2019, str. 79).”

Ustawa wchodzi w życie po 21 dniach od ogłoszenia czyli 26 kwietnia 2023 roku.

Nowe przepisy wprowadzają m.in. obowiązek wskazywania przez pracodawcę przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas określony i konsultacji zamiaru wypowiedzenia takiej umowy z reprezentującą pracownika zakładową organizacją związkową (obecnie dotyczy to tylko umów na czas nieokreślony).

Art. 38 § 1 Kodeksu pracy otrzymał następujące brzmienie: „O zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas określony lub umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony pracodawca zawiadamia na piśmie reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową, podając przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy.”

Zmiany dotyczą także rozszerzenia dla pracownika informacji o warunkach zatrudnienia, zapewnienia pracownikowi prawa do równoległego zatrudnienia, wprowadzają bezpłatny urlop opiekuńczy w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym i zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej – w wymiarze 2 dni albo 16 godzin w roku kalendarzowym – w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika, z zachowaniem za czas tego zwolnienia prawa do połowy wynagrodzenia (obliczanego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy).

Najważniejsze zmiany w Kodeksie pracy z punktu widzenia uprawnień związków zawodowych omawiane są na szkoleniach związkowych organizowanych przez Region Mazowsze NSZZ „Solidarność. Zapraszamy do udziału w szkoleniach.

źródło